การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ต่อเติมอาคารบ้านชั้นเดียว

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง) จำนวน 1 ชุด
Read more