การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ต่อเติมอาคารบ้านชั้นเดียว

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง) จำนวน 1 ชุด

4. แบบแปลน จำนวน 5 ชุด*เซ็นในแบบทุกใบ ทุกชุด
5. แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 1) จำนวน 1 ชุด (12 ใบ)

***ยื่นขอในนามเจ้าของที่ดินเท่านั้น
***กรณีผู้ยื่นขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อค.1)
บัญชีสรุปขั้นตอนระยะเวลาในการตรวจแบบแปลน
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร
รายงานการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ รื้อถอนอาคาร
หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง
หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน